НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Ние сме професионалисти

Ние притежаваме необходимите знания, умения и

компетентности, за да изпълняваме нашата мисия

ефективно, с високи етични стандарти, и постоянно

се стремим към високи постижения, за да подобряваме

нашите резултати.

Ние проявяваме уважение

Ние признаваме хората, институциите и техните роли

и проявяваме уважение, като ги третираме като ценни и важни.

Ние се стремим към сътрудничество

Заедно със съответните национални органи на държавите

— членки на ЕС, и с участието на други заинтересовани

страни ние управляваме външните граници на ЕС и се

стремим към сътрудничество с държавите извън ЕС.

Заедно с тях работим в атмосфера на сътрудничество

както в рамките на цялата организация, така и с външни

заинтересовани страни, за да изпълняваме общи цели и задачи.

Ние носим отговорност

Ние изпълняваме надеждно, навременно и

качествено задълженията в работата си.

Ние сме загрижени

Като служители на европейските институции

ние служим на интересите на гражданите, тъй

като сме загрижени за хората и вярваме в

европейските ценности.